Normativa del centre

Estudiar música al nostre centre suposa l’acceptació dels següents punts:

 

1 – LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES I DRETS DIGITALS  3/2018

 

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals persegueix adaptar l’ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les vostres dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades , i completar les vostres disposicions; i garantir els drets digitals de la ciutadania conforme al mandat establert en l’article 18.4 de la Constitució.

Aquesta llei orgànica consta de noranta-set articles estructurats en deu títols, vint-i-dues disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria i setze disposicions finals, i, per tant, es tracta d’un text extens.

Des del punt de l’administració digital, cal destacar el Títol X que recull els drets digitals i llibertats de l’entorn d’Internet tals com la neutralitat de la Xarxa i l’accés universal o els drets a la seguretat i educació digital ,així com els drets a l’oblit, a la portabilitat i al testament digital, juntament amb el dret a la desconnexió digital en el marc del dret a la intimitat en l’ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral i la protecció dels menors en Internet; més la garantia de la llibertat d’expressió i el dret a l’aclariment d’informacions en mitjans de comunicació digitals.

Dit això, les vostres dades personals s’incorporaran (si no ho estan ja) als fitxers de Tallers Musicals únicament per a la finalitat de comunicació entre escola i famílies, cobrament dels rebuts i registre de dades de l’alumnat de l’escola. Podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició posant-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol de les vies habituals.

 

2 – AUTORITZACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DELS DRETS D’IMATGE

 

L’escola de música moderna Tallers Musicals disposa de mecanismes de comunicació per donar a conèixer l’escola tant a Internet, a través de la pàgina web i xarxes socials, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics…). Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, l’equip de Tallers Musicals demana el consentiment als pares, mares o tutors legals o les mateixes persones en cas que siguin majors d’edat poder publicar fotografies on apareguin els menors.

 

3 – DRET A VAGA

 

Tallers Musicals es reserva el dret a fer vaga si els sindicats majoritaris ho creuen oportú i/o l’equip directiu de l’escola creu que la causa té afinitat amb el centre. En cas d’haver-hi vaga les classes no es tornaran i tampoc es descomptaran dels rebuts.

 

4 – MATRÍCULA

 

El valor real de la matrícula és de 99,99 € per alumne. Només s’ha de pagar un 40% (39,99 €/alumne) si es fa preinscripció (matrícula pel curs següent) abans del 1 de juny. Si es fa a partir del 31 de maig o es matricula durant el curs vigent es paga un 55% (54,99 €/alumne). Les famílies amb dos o més germans o amb més d’un membre de la mateixa família (s’inclouen matrimonis/parelles i pares i fills) a l’escola tenen un descompte addicional de 10 € per alumne (29,99 €/alumne si es fa abans del 1 de juny o 44,99 €/alumne si es fa a partir del 31 de maig). Per aplicar aquests descomptes tots els rebuts mensuals han d’estar vinculats a un únic compte corrent.

La matrícula es cobrarà durant la primera setmana d’agost del 2021 a través de domiciliació bancària en cas de fer-la abans de l’1 d’agost. Si es fa a posteriori es cobrarà juntament amb la primera quota.

La matrícula dona dret a la reserva d’un dia i hora setmanal per cada classe realitzada. També dóna accés a la nostra plataforma online (intranet i fòrum) on l’alumne/a i/o els pares/mares podran veure les avaluacions quadrimestrals dels alumnes per així fer un millor seguiment dels mateixos, les tasques assignades de forma setmanal als alumnes i també entrar al fòrum de l’escola i veure/llegir les moltes lliçons i articles sobre música creats per tot l’equip del centre, disponibles les 24h del dia i els 7 dies de la setmana.

L’escola es reserva el dret d’admissió.

 

5 – QUOTES

 

L’alumne o tutor legal dona el seu permís per carregar al compte la quota mensual.

 

La quota es cobra íntegra independentment dels dies lectius del mes i per domiciliació 

bancària durant els primers sis dies del mes. 

 

Si el banc retorna un rebut, les despeses bancàries originades pel retorn del mateix (5 €) aniran a càrrec del pagador. En aquest cas (rebut retornat) es reclamarà l’import en efectiu o bé un ingrés al nostre número de compte. Dos mesos de rebuts retornats dintre d’un mateix curs poden suposar l’expulsió automàtica del nostre centre.

 

Les quotes es revisaran cada curs, aplicant l’increment del IPC de l’any anterior sempre i quan el IPC sigui positiu. En cas del que el IPC sigui negatiu mantindrem les mateixes tarifes que el curs anterior.

 

6 – CLASSES

 

El període de classes començarà el primer dia laborable de setembre i conclourà al mateix temps que les escoles de primària i secundària. El període de classes optatives i activitats i tallers d’estiu acostuma a ser durant les quatre primeres setmanes de juliol, però cada curs és variable segons el calendari. El centre romandrà tancat durant l’agost.

 

Les classes començaran puntuals a l’hora assignada, amb un marge màxim de 5 minuts de retard.

 

Si l’alumne és menor de 12 anys haurà d’estar vigilat pels pares o familiars que l’acompanyin fins que entri.

 

L’alumne no podrà entrar a l’aula abans de l’hora assignada i haurà de respectar degudament els horaris de la mateixa recollint les seves pertinences (instrument, partitures, apunts, etc) amb celeritat, un cop acabada la classe, per poder donar pas al següent alumne. 

 

Només es recuperaran les classes anul·lades pel professorat degut a la seva activitat concertística o altres motius personals. En cas de malaltia del professor les classes no seran recuperables. L’escola intentarà per tots els mitjans suplir al professor de baixa amb un substitut o oferir horaris alternatius en forma de classes grupals d’igual nivell per a recuperar-les.

 

Els professors no tenen cap obligació de recuperar classes si és l’alumne qui no pot venir sigui quin sigui el motiu. De la mateixa manera, si l’alumne no es presenta 10 minuts després de l’hora d’inici de la classe, aquesta es donarà per anul·lada.

 

Per recuperar una classe col·lectiva (llenguatge musical, combo o iniciació musical infantil) en l’hora i dia proposat pel professor es necessitarà la participació mínima del 51% dels alumnes. Amb aquest percentatge d’assistència la classe es donarà per recuperada per a tothom.

 

Si en una classe de combo falta més del 50% dels alumnes, aquesta s’anul·larà i es donarà per realitzada. 

Si l’alumne no es presenta el dia acordat amb el professor per recuperar una classe anul·lada, aquesta es donarà per recuperada i no es podrà demanar fer-la un altre dia. De la mateixa manera, si l’alumne no es presenta 10 minuts després de l’hora d’inici de la classe de recuperació, aquesta es donarà per recuperada.

 

Si es donen condicions adverses que puguin ser potencialment perilloses per ambdues parts (climatològiques, sanitàries o de qualsevol altra índole que puguin posar en perill a les persones) perquè l’alumnat i el professorat pugui desplaçar-se fins al centre aquestes es faran per videoconferència (Skype o plataforma similar) fins que no es puguin tornar a fer de forma presencial de manera segura (duri el que duri la situació), incloses les de llenguatge musical i les classes d’iniciació musical infantil. Els combos es miraran de fer a través de plataformes en línia com Jamtaba o Jamulus. Si per motius de logística de l’alumnat tampoc es poden realitzar en línia s’anularan fins que es puguin tornar a fer de forma presencial  Si es dóna el cas l’escola i/o els professors es posaran en contacte amb els alumnes/pares per organitzar-les. En cap cas les classes es descomptaran dels rebuts. Les mensualitats de les classes per videoconferència seran les mateixes que les presencials.

 

L’escola no es fa responsable de furts a la mateixa per abandonament de material a les parts comuns.

 

7 – VACANCES

 

L’escola realitza les vacances escolars descrites en el curs, que són sempre dues setmanes (aproximadament) per Nadal, deu dies per Setmana Santa i quatre dies per Patum, a part, festius locals o d’àmbit nacional i ponts. Igualment el dia del concert dels combos de l’escola, que normalment s’escau en dissabte, tampoc hi ha classes. Les classes incloses dins de tots aquests períodes, no seran recuperables. Podeu trobar el nostre calendari escolar del curs vigent al taulell de l’entrada de l’escola.

 

8 – CONTACTE AMB L’ESCOLA I ELS PROFESSORS

 

Els telèfons particulars dels professors només podran ser utilitzats, en el cas dels pares i alumnes, per avisar que no es pot assistir a classe. Per qualsevol altre qüestió truqueu al telèfon de l’escola o envieu-nos un whatsapp o un email. L’incompliment d’aquest punt pot ser objecte de mesures disciplinàries per part del centre. Si us voleu adreçar al director del centre i/o a l’equip directiu per comentar qualsevol cosa ho podeu fer a través de correu electrònic, whatsapp o trucada i si cal s’acorda una cita presencial.

 

9 – AUDICIONS A L’ESCOLA, CONCERTS FORA DE L’ESCOLA I REUNIONS AMB ELS PARES

 

Classes d’instrument (menors d’edat):

 

L’última setmana de gener i l’última setmana de maig o els últim dies de juny s’utilitzaran per interpretar a les instal·lacions de l’escola el repertori après davant dels familiars/amics de l’alumne (màxim cinc per alumne) i amb l’ajuda del professor. Aquesta trobada també servirà per parlar amb els pares sobre l’evolució de l’alumne.

 

Els adults queden exempts de realitzar audicions.

 

Classes de llenguatge musical infantil i classes d’iniciació musical infantil:

 

L’última setmana de gener i l’última setmana de maig o els últims dies de juny serviran perquè el professor es reuneixi amb els pares/mares. Els alumnes no podran estar presents.

 

Combos:

 

Es faran tres concerts cada curs: un abans de les vacances de Nadal, un al març i un a mitjans-finals de juny. Aquests concerts seran fora de les instal·lacions de l’escola. 

 

10 – EXÀMENS 

 

Durant el període d’exàmens de final de curs, l’escola està oberta només per a la realització d’aquests. Les classes d’aquests dies no són recuperables. Els dies d’exàmens acostumen a ser durant el mes de juny. La quantitat de dies que l’escola destina a fer exàmens depèn del nombre d’alumnes que estudiïn de forma reglada. Informarem els alumnes afectats  que no tenen classe amb un mínim de temps d’una setmana.

 

11 – PLA D’ESTUDIS DE ROCKSCHOOL

 

Tallers Musicals treballa amb el pla d’estudis de Rockschool amb tots els alumnes que compleixen els següents requisits (independentment de si fan l’examen de final de curs o no):

 

– Que siguin menors d’edat.

– Que estudiïn algun dels següents instruments: guitarra (de qualsevol tipus), baix elèctric, bateria, ukelele, piano i teclats o veu.

 

Cada alumne tindrà un llibre, triat pel seu professor d’instrument i adequat al seu nivell, amb el qual es treballarà durant tot el curs. Aquest llibre té un cost que oscil·la entre els 20 i els 30 euros, aproximadament, depenent del nivell. L’import del llibre s’afegirà a la quota de setembre.

 

Si l’alumne estudia per primera vegada a Tallers Musicals o és nou en un instrument, el professor l’avaluarà durant el primer mes i triarà un llibre per a ell. En aquest cas l’import del llibre s’afegirà a la segona quota.

 

12 – BAIXES

 

Si es vol realitzar una baixa total (és a dir, donar-se de baixa de totes les matèries que s’estan cursant) s’haurà de pagar, en l’última quota o bé en una quota a part (segons direcció determini), l’import restant fins a arribar al valor real de la matrícula (especificat en el punt número 4 de la normativa: 99,99 €) sigui quin sigui el motiu d’aquesta.

 

Per realitzar una baixa completa s’haurà d’omplir i signar un formulari per escrit que es sol·licitarà prèviament a direcció a través de correu electrònic, whatsapp o en persona. CAP ALTRE MÈTODE SERÀ VÀLID.

 

Els formularis de baixa s’hauran d’entregar personalment a direcció en horaris acordats/convinguts dels dies 1 al 15 i tindran efecte al mes següent.

 

No s’acceptaran baixes dels dies 16 al 31.

 

NOTES PER A L’ALUMNAT

 

L’acció tutorial de l’escola ha de garantir a tots els alumnes una formació musical de qualitat, un seguiment acurat del seu progrés i ser informats respecte de les seves aptituds, coneixements, capacitats, nivell adquirit, criteris i procediments d’avaluació.

 

L’estudi de la música comporta el desenvolupament de les aptituds personals i l’aprofitament dels ensenyaments que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona formació artística i humana.

 

Aquest deure general es concreta en les següents funcions:

 

1 – Assistir a classe, ser puntual, i complir amb el programa d’estudis.

2 – Participar en els concerts i audicions programats dins i fora de l’horari habitual

3.- Tenir instrument i tot l’equip necessari per practicar a casa, això inclou faristol, metrònom i un dispositiu per posar les pistes d’acompanyament. Els bateries com a mínim hauran de tenir un pad de pràctica durant els dos primers mesos. A partir del tercer mes hauran de tenir una bateria a casa (l’escola en pot proporcionar de lloguer).

4 – Dedicar un temps de pràctica a casa amb constància i realitzar les tasques encomanades pel professorat.

5 – Respectar degudament totes les persones de l’escola, companys i professorat.

 

Els deures dels alumnes descrits en aquest reglament, hauran de ser especialment vetllats per tot el professorat i personal de l’escola.

 

Cada alumne/a que toqui el baix o la guitarra elèctrica s’haurà d’emportar el cable (jack) de casa. Els que toquin la bateria hauran de dur les baquetes de casa.

 

Per últim, però no menys important, cal tenir cura i utilitzar correctament els béns, mobles i materials de l’escola així com de l’immoble on es troba aquesta, vigilant de no embrutar l’entrada, aules, etc. Qualsevol alumne que no pari atenció a aquest punt pot ser objecte de mesures disciplinàries per part del centre.

 

Agraïm a tots la vostra col·laboració per fer que alumnes i professors puguem gaudir de l’aprenentatge musical de manera gratificant.

 

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si hi continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies. Premi l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies